Gå til hovedinnhold

Utfyllende regler om medlemskap og ansiennitet

Utfyllende regler om medlemskap og ansiennitet i Boligbyggelaget Nobl

1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget?

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i Boligbyggelaget Nobl. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i Boligbyggelaget Nobl.

1.1. Boligbyggelaget Nobl er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det. Ved innmelding kan Boligbyggelaget Nobl kreve at medlemmer oppgir fødselsnr. (11 siffer).

1.2. Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i boligbyggelaget.

1.3. Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner mv.) kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som de eier andeler i tilknyttede borettslag. Boligbyggelaget avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eie medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet borettslag. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4. Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og
medlemskapet er overført etter disse reglene. Denne bestemmelsen gjelder ikke for medlemskap ervervet i fellesskap før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft.

1.5. Når medlemskap er innført i andelseierboken, skal
boligbyggelaget gi medlemmet melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet.
Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer.

1.6. Ved sameie i andel i et tilknyttet borettslag må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft gjelder ikke dette vilkåret.

 

2. Overføring av medlemskap

2.1. Et medlemskap i boligbyggelaget kan ikke overføres uten bolig byggelagets samtykke.

2.2. Samtykke kreves ikke når et medlemskap overdras til:

• medlemmets ektefelle
• medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
• medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
• medlemmets eller ektefellens søsken
noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som
den tidligere eieren.

Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

2.3. Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget. Dersom flere eier andelen i borettslaget sammen er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Medlemskapet med lengst ansiennitet regnes som knyttet opp til andelen hvis det ikke godtgjøres at andelen i borettslaget ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Ved overføring av
medlemskap som ikke er knyttet til andelen i borettslaget må den som overfører sitt medlemskap tegne nytt medlemskap i boligbyggelaget.

2.4. Et medlem som får overført til seg et annet medlemskap i boligbyggelaget med lengre ansiennitet enn den ansiennitet
medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet i boligbyggelaget er knyttet til, overdra det medlemskapet som har kortest ansiennitet etter reglene i pkt. 2.2. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.5. Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget. Melding skal sendes selv om samtykke til overføringen av medlemskapet ikke er nødvendig.

2.6. Skyldig kontingent må være betalt før overføringen kan finne sted.

2.7. Overføringen av medlemskapet får virkning fra det tidspunktet melding om overføring er kommet fram til boligbyggelaget.

2.8. Etter at en overføring har funnet sted kan medlemskapet ikke overføres på nytt før tidligst ett år senere.

2.9. Ved disposisjonsrett av et juridisk medlemskap skal andelseier utpeke hvem som skal ha disposisjonsretten og gi melding til NOBL om dette. NOBL forholder seg kun til andelseier og har ingen forpliktelser overfor den som har disposisjonsrett. Ved utmelding bortfaller disposisjonsretten.

2.10. Før overdragelse av et juridisk medlemskap, skal andelseier utpeke hvem det skal overføres til, og gi melding til NOBL om dette.

 

3. Utmelding og utelukking

3.1. Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av boligbyggelaget.

3.2. Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av boligbyggelagets styre og medlemmet skal få skriftlig melding med opplysning om
utelukkingen og om at han innen tretti dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling i laget.

3.3. Et medlem som også er andelseier i et tilknyttet borettslag, kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget.

3.4. Et medlem som melder seg ut eller blir utelukket fra laget får ikke tilbake innbetalt andelsbeløp eller årskontingent.

3.5. Ved utmelding eller utelukking bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i boligbyggelaget.

3.6. For medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse, kan utsendelse av medlemsbladet stanses.

3.7. Medlemmer med mer enn tre års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmene kan utelukkes fra boligbyggelaget. Medlemmer som har mindre enn tre års kontingentrestanse kan betale restansen og beholde sin ansiennitet.

 

4. Regler om ansiennitetsberegning

4.1. Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2. Den som får medlemskapet overført får ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

4.3. Ved tildeling/kjøp av ny bolig vil ansiennitet bortfalle for 12 måneder (suspenderes).

4.4. Ansiennitet bortfaller ikke ved kjøp av bolig i annenhåndsmarkedet (bruktbolig).

4.5. Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem imellom ved loddtrekning.

4.6. Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i borettslagsloven § 4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres. Bortfall av ansiennitet gjelder ikke ved overføring av andel til ektefelle, partner og samboer.

4.7. Når ansiennitet bortfaller etter reglene ovenfor, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlemmet. Ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

 

5. Regler for årskontingent

5.1. Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen.

5.2. For medlemskap som blir tegnet i løpet av årets siste kvartal, kreves det ikke inn kontingent for vedkommende kalenderår.

5.3. Årskontingenten forfaller til betaling senest 1. april.

5.4. Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr. 1/1 i kalenderåret er andelseier i tilknyttet borettslag.

Årskontingenten for medlemmer som er andels- eller seksjonseier pr. 1.1. i kalenderåret i frittstående borettslag og eierseksjons-sameier hvor Nobl er forretningsfører, betales av boligselskapet. Særskilt avtale mellom boligselskapet og Nobl må foreligge der boligselskapet betaler kontingent.

5.5. Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr medlemskap.

5.6. Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende til ikke-boende, betaler først kontingent som ikke-boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7. Et medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.

5.8. Boligbyggelaget kan dekke årskontingent for medlemmer ved kampanjer e.l.

 

6. Tildeling og salg av nye boliger

6.1. Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2. Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen, jfr. pkt. 5.

6.3. Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4. Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5. Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6. Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie en bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man
allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtagelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen
ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som
framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.

 

7. Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger

7.1. Dersom en andel (bolig) i et borettslag skifter eier, kan forkjøpsberettigede medlemmer gjøre forkjøpsrett gjeldende i overensstemmelse med borettslagets vedtekter.

7.2. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til andelseierens:

• ektefelle
• andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
• andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
• andelseierens eller ektefellens søsken
• noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren

7.3. Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et
husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.

7.4. Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede.

7.5. Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

7.6. Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag.

7.7. Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andelseiere i borettslaget eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

7.8. Den som ønsker å nytte forkjøpsrett må bli medlem innen utløpet av meldefristen. Skal et medlemskap overføres må dette være
overført innen meldefristens utløp.

7.9. Den budgiver som får sitt bud akseptert vil få ansiennitet
beregnet fra den dag budet ble akseptert. Vedkommende behøver ikke melde fra om at forkjøpsrett ønskes benyttet.

7.10. Boligbyggelaget kan i enkeltsaker fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene når særlige grunner tilsier det.

 

8. Tildelingsregler for utleieboliger

8.1. Tildeling av utleieboliger forutsetter medlemskap i boligbyggelaget og at kontingentbetaling er å jour.

8.2. Utleieboligene tildeles etter kredittvurdering og ansiennitet i NOBL m.m.

8.3. Hvis flere medlemmer har ansiennitet fra samme dato avgjøres tildelingen ved loddtrekning.

8.4. Tildelingskriteriene kan fravikes når det er nødvendig å benytte utleieboliger for eksempel til omplassering av leietakere, ved sanering/rehabilitering, kjøp av eiendommer mv. somboligbyggelaget er involvert i, og ellers når boligbyggelaget finner det hensiktsmessig.

Sist rev. 23.04.19.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.