Gå til hovedinnhold

Innkjøpspolitikk : Vår innkjøpspolitikk

Boligbyggelaget Nobls viktigste samfunnsoppdrag er å bygge og forvalte boliger. Samtidig har vi som virksomhet ansvar for samfunnet rundt oss, både gjennom driften av virksomheten og hva vi bidrar med tilbake til samfunnet. For å bidra til en mer bærekraftig utvikling har vi utviklet en innkjøpsveileder og noen etiske retningslinjer for innkjøp, som skal sikre leveransen av bærekraftige produkter og tjenester.

Mål

Innkjøpsveilederen skal brukes i alle våre innkjøp, både produkter og tjenester, og vi skal velge miljøsertifiserte leverandører fremfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift, – og/eller som kun fører et begrenset utvalg miljøvennlige produkter.

For innkjøp av materiell som skal vare en stund, skal det gjennomføres livsløpsanalyse, hvor produktenes miljøpåvirkning fra «vugge til grav» skal avklares og om mulig dokumenteres.

Leverandører skal gjøres kjent med de etiske retningslinjene og signere egenerklæringen.

Etiske standarder for leverandører

De etiske kravene til leverandørene er i samsvar med internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN. Disse kravene baserer seg på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningspraksis. Under beskrives minimumskravene som forventes av leverandørene til Boligbyggelaget Nobl, datterselskaper og tilknyttede selskaper.

 

1. Menneskerettigheter

Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal respekteres. Leverandøren skal unngå å medvirke til brudd på menneskerettigheter

 

 

2. Arbeidstakerrettigheter

a)  Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller industriens standard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Dette gjelder ukentlig arbeidstid, rett til ukentlig fridag, beregning av overtid og rett til overtidstillegg.

b) Helse, miljø og sikkeret (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

 • Ansatte i bedrifter som er leverandører, underleverandører og/eller produsenter av utstyr og tjenester til Boligbyggelaget Nobl, skal ha et sikkert og godt arbeidsmiljø. Det betyr at HMS-tiltak skal iverksettes for å redusere risikoen for ulykker og helseskader. Ansatte skal gis jevnlig dokumentert opplæring i HMS.
 • Arbeiderne skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter, rent drikkevann og eventuelt også helsesikker oppbevaring av mat.
 • Stiller arbeidsgiver losji til ansattes disposisjon, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.
 • Fysisk mishandling, straff eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser

c) Barnearbeid (FN konvensjon om barnets rettigheter artikkel 32, ILO konvensjoner nr. 29, 105, 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

 • Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
 • Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning.
 • Boligbyggelaget Nobl aksepterer ikke nyrekruttering av barnearbeidere. Dersom det hos leverandør/underleverandør/produsent foregår barnearbeid i strid med disse konvensjonene, skal det avvikles snarest. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

  d) Regulære ansettelser

 • Forpliktelser overfor arbeiderne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
 • Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.
 • Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid og ansatte skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
 • Arbeidstakere må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal ha full anledning til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

  e) Diskriminering (ILO konvensjoner nr. 87, 98,100 og 111og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

Ingen skal diskrimineres på grunn av etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.
Ansatte skal vernes mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende atferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag.

3. Miljø

Boligbyggelaget Nobl skal sørge for at bærekraft preger hele konsernets virksomhet. Det betyr at vi skal være en pådriver for grønn vekst og vi skal ivareta klima og miljø i våre beslutninger og prosjekter. Dette stiller krav til at også leverandører tar miljøhensyn i hele produksjons- og distribusjonskjeden, ut fra både lokale, regionale og globale miljøaspekter, f.eks., tap på biologisk mangfold, langsiktige skader på økosystemer, forurensing som kan påvirke klimaet eller skader forårsaket av bruk av kjemikalier. Leverandører skal sørge for:

 • Akseptabel avfallshåndtering og utfasing av bruk av ikke fornybare ressurser
 • Det skal ikke drives rovdrift på lokalmiljøet på produksjonsstedet, og det skal tas hensyn slik at det ikke blir skadet av forurensning.
 • Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og – reguleringer skal overholdes
 • Relevante utslippstillatelser skal være innhentet der det er nødvendig
 • Skadelige kjemikaler og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte

4. Forretningspraksis

Boligbyggelaget Nobl stiller høye etiske krav til egne ansatte som opptrer på vegne av selskapet. På samme måte skal leverandører holde etisk standard og god forretningsskikk. Gjeldende lover og andre rettslige bestemmelser skal følges. Boligbyggelaget Nobl aksepterer ingen form for korrupsjon. Korrupsjon omfatter bestikkelser, utilbørlig påvirkningshandel og tilretteleggingsbetaling. En bestikkelse foreligger når det gjøres forsøk på å påvirke enkeltpersoner i utførelse av deres plikter gjennom at slike oppnår en utilbørlig fordel. Påvirkningshandel foreligger når noen medvirker til (eller forsøker å medvirke til) at andre oppnår en utilbørlig fordel for å påvirke utførelsen av vedkommende stilling. Boligbyggelaget Nolb’s leverandører og samarbeidspartnere skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, gaver, tjenester eller andre goder til ansatte i Nobl, Nobls’ medlemmer eller tredjeparter i den hensikt direkte eller indirekte å påvirke utførelsen av oppgaver.

Avtaler mellom Leverandør og underleverandører, mellommenn mv. skal være skriftlige og beskrive det reelle avtaleforholdet mellom partene. Avtalt godtgjørelse må stå i forhold til tjenesten som ytes. Alle betalinger mellom Leverandør og underleverandører, mellommenn mv. skal være tilfredsstillende dokumentert.

Alle former for hvitvasking av penger er uakseptabelt. Boligbyggelaget Nobl forutsetter at Leverandør iverksetter tiltak for å forhindre at Leverandørens transaksjoner benyttes av andre for hvitvaskingsformål.

Boligbyggelaget Nobl’s leverandører og samarbeidspartnere skal opptre i samsvar med konkurranselovgivning.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.