Gå til hovedinnhold

Vedtekter

Vedtekter for Boligbyggelaget Nobl

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16.02.1961, sist endret 14.11.2017

Les også Medlemmenes rettigheter og plikter her

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til
andelseieme gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseieme.

I tillegg har boligbyggelaget til formal å:
framforhandle fordeler på vegne av andelseieme.
forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseieme.
eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut.
drive virksomhet av betydning for andelseieme i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar.
foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital.drive eiendomsmegling.

1-2 Forretningskontor
Boligbyggelaget har forretningskontor i Bodø kommune.

Boligbyggelaget er medlem i AIL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 500 for fysiske andelseiere.
Andelene skal være på kroner 5000 for juridiske andelseiere

(2) Andelseieme har ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser.

(3) Boligbyggelaget skal alltid være åpent for nye andelseiere. Alle andeler gir like rettigheter
og plikter så framt ikke annet følger av loven. Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig.

(4) Styret kan nekte søkeren å bli andelseier når det foreligger saklig grunn til det. Avslår
styret en søknad om å bli andelseier, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og at
han kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling.

(5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie en andel i boligbyggelaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag må samtlige sameiere eie en andel i boligbyggelaget.

(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

(7) Andelseieme skal betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

2-2 Overføring av andel

(1) En andel kan ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke.

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(4) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

(5) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til boligbyggelaget, selv om samtykke ikke er nødvendig.

(6) Hvilke rettigheter som følger andelen ved overføring, framgår av regler fastsatt av boligbyggelagets generalforsamling og eventuelle utfyllende regler fastsatt av styret. Bortfall av ansiennitet gjelder ikke ved overføring av andel til ektefelle, partner og samboer.

2-3 Utmelding — utelukking
(1) En andelseier kan melde seg ut av boligbyggelaget. Dette gjelder ikke andelseier som har bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig.

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5.

(3) Andelseier som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten.

2-4 Tildeling av boliger
(1) Boligbyggelaget foretar tilldeling av nye boliger på bakgrunn av de regler generalforsamlingen har fastsatt om ansiennitet. Når boligbyggelaget peker ut medlem som skal gjøre forkjøpsrett gjeldende til andel eller bolig eller på annen måte fordeler boliger, skjer dette på grunnlag av den ansiennitet de andelseiere har som er interessert i vedkommende bolig. Styret kan vedta at ansiennitetsreglene skal fravikes.

(2) Andelseier som bor i bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den andelseieren vedkommende borettslag eller boligbyggelag utpeker.

2-5 Felles forkjøpsrett og ansiennitet
(I) Boligbyggelaget Nobl kan delta i samarbeidsordninger med andre boligbyggelag for felles ansiennitet og forkjøpsrett. Styret inngår de nødvendige avtaler i denne sammenheng.

(2) Andelseieme i de andre boligbyggelagene som er med i en slik ordning tar ansiennitet i Boligbyggelaget Nobl tidligst fra det tidspunkt styret i Nobl har godkjent en slik ordning. Andelseierne i Boligbyggelaget Nobl beholder sin ansiennitet i Boligbyggelaget Nobl, men får først ansiennitet i de samarbeidende boligbyggelag i henhold til avtalt inntredelsestidspunkt. lngen får lengre ansiennitet enn for egen innmeldingsdato.

3. Styret og dets vedtak

3-1 Styret
(I) Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og seks andre medlemmer med minst tre varamedlemmer. På valgtidspunktet skal minst 50 prosent av styrets valgte medlemmer være boende i borettslag.
I en overgangsperiode fra 01.01.2018 til 31.12.2020 skal styret utvides med et styremedlem m/varamedlem valgt av generalforsamlin i Boligbyggelaget Lofoten BBL.

(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) De ansatte har rett til et styremedlem m/vararepresentant. Personen velges av og blant de ansatte.

3-2 Styrets oppgaver
(I) Forvaltningen av boligbyggelaget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og boligbyggelagets virksomhet for øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

3-3 Styrets vedtak
(I) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte.

(2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de fremmøtte, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for beslutningen.

3-4 Representasjon og fullmakt
(I) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne firmaet.

4. Boligforum og dets oppgaver

4-1 Boligforum
(1) Boligforum består av medlemmene i borettslagenes styrer og innkalles inntil to ganger hvert år. Styret setter dagsorden for forumets møter etter forslag fra borettslagenes styrer, administrasjonen eller tema styret finner nyttig å drøfte med borettslagene.

5. Generalforsamlingen

5-1 Myndighet
(I) Den øverste myndigheten i boligbyggelaget utøves av generalforsamlingen.

5-2 Tidspunkt for generalforsamlingen
(I) Ordinær generalforsamling holdes hvert år før 1. juli.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst en tjuedel av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er framsatt.

5-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(I) Generalforsamlingen innkalles av styret.

(2) Innkallingen til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte. Innkallingen må være kommet frem senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som skal behandles være klart angitt.

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april.

5-4 Delegerte
(1) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler: Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med varamedlem for hver fylte 50 andelseiere, dog minst en. Øvrige andelseiere velger en delegert med varamedlem for hver fylte 150 andelseiere regnet etter tallet på andelseiere ved siste årsmøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse andelseieme til møte hvor valget av delegerte blir foretatt. Innkallingen skjer ved kunngjøring i minst en avis med et varsel på minst en uke. Valg av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg. De valgte delegerte kan ikke møte med fullmektig.

5-5 Saker som skal behandIes på generalforsamlingen (I) Ordinær generalforsamling
Godkjenning av årsmelding og årsregnskap.
Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret.
Valg av medlemmer til Boligforum.
Generalforsamlingen velger valgkomite. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer med vara. Flertallet i valgkomiteen skal bestå av boende medlemmer.
Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.
Eventuelt valg av revisor.
Andre saker som er nevnt i innkallingen.
(2) Ekstraordinær generalforsamling
På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.

5-6 Møteledelse og protokoll
(I) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal legges ved protokollen.

5-7 Stemmerett og avstemning
(I) Hver delegert har en stemme på generalforsamlingen. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene krever alle vedlak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. De delegerte kan ikke møte med fullmektig. Samme person kan velges og møte som delegat for flere tilknyttede borettslag.

(2) Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

6. InhabilItet, taushetsplikt og mindretallsvern

6-1 Inhabilitet
(I) Ingen kan selv eller ved fullmektig, som fullmektig eller som delegert delta i en avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor boligbyggelaget, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom andelseieren, fullmektigen eller den delegerte har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot boligbyggelagets.

(2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmal som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

6-2 Taushetsplikt
(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder i boligbyggelaget har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

6-3 Mindretallsvern
(I) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

(2) Styret og andre som etter boligbyggelagslovens §§ 6-27 til 6-29 representerer boligbyggelaget, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

7. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

7-1 Vedtektsendringer
Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

7.2 Forholdet til boligbyggelagsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av 06.06.2003 nr 38.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.